Zariadenie Denné Centrum Frézia Partizánske n.o., sústreďuje svoju činnosť prevažne v rámci regiónu Partizánske a Horná Nitra.

Prostredníctvom svojej činnosti, poskytovaných služieb, aktivít, či terapií pomáha deťom a dospelým ľuďom s mentálnym, viacnásobným zdravotným postihnutím, či autizmom žiť plnohodnotný život, v súlade s očakávaniami a možnosťami súčasnej doby.

Svoju činnosť orientuje prevažne na sociovýchovne a sociostimulačné pôsobenie, na voľnočasové aktivity a najmä cielenú a pravidelnú terapeutickú pomoc.

Cieľom aktivít zariadenia je vytvárať priestor pre najširšie možné spektrum pozitívne pôsobiacich vplyvov na klienta s mentálnym postihnutím - reflektujúc na individuálnu potrebu človeka, jeho schopnosti, očakávania, či ciele v maximálnych intenciách zdravotného postihnutia konkrétneho človeka.

Snahou zariadenia je komplexná podpora telesného, sociálneho a duševného rastu v maximálnych intenciách reálneho postihnutia prostredníctvom celkového podporovaného rozvoja osobnosti, stimulácia zvyšovania miery samostatnosti, upevňovanie a rozvoj sebaobslužných a hygienických návykov, stravovacích a stolovacích návykov a najmä produktívneho začlenenia do spoločnosti

Súčasťou je i poskytovanie pomoci pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov pri nepriaznivom zdravotnom stave klienta.

Záujmová a výchovno - vzdelávacia činnosť, kultúrna a rekreačno - rehabilitačná činnosť, voľnočasové aktivity v rámci miery adaptability klienta, podpora a tréning základného trívia. Rozvoj záujmov, koníčkov a všeobecnorozhľadovej komplexnej percepcie sveta v intenciách možností postihnutia. Podpora a najmä účinný rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Rozvoj fyzickej kondície a osobnostného individuálneho, či komunitného skupinového potenciálu. Nácvik aktívnej a účinnej sociálnej komunikácie a osvojenie si primárnych i sekundárnych sociálnych zručností. Podpora pozitívneho emocionálneho ladenia, ako i podpornej pomoci v spolupráci s lekárom pri paralelných psychiatrických diagnózach klienta.

Aktivity zariadenia sú zamerané na maximálizáciu eliminovania vplyvov a najmä patologických dopadov sociálnej izolácie na život klienta.

Cieľom je stabilizácia a následný rozvoj daností, nových zručností a schopností. Podpora a rozvoj komplexného ľudského potenciálu a životného sebauplatnenia individua.

Uplatňované postupy a terapie sú selektované a reflektujú na aktuálnu potrebu klienta respektíve skupiny klientov. Aktivita sa sústreďuje prevažne na sociálnu rehabilitáciu, ako i podporu telesného a duševného rozvoja, prostredníctvom cielených činností a vhodných terapií.

Náhľad do aktivít zariadenia - individuálny a sociálny skupinový rozvoj sa orientuje prevažne:

• Nácvik sebaobsluhy,samostatnosti a sociálnej gramotnosti
• Sociálna rehabilitácia
• Sebaobhajoba
• Nácvik účinnej formy sociálnej komunikácie
• Sexuálna výchova
• Nácvik, upevňovanie a najmä rozvoj trivia-andragogický,pedagogický prístup
• Rozvoj všeobecno-rozhľadových vedomostí
• Práca s počítačom a s internetom, webom
• Nácvik orientácie- geografická, prírodovedná
• Rozvoj komunikácie v cudzom jazyku- angličtina
• Komunitné sedenia
• Relaxačné cvičenia
• Rehabilitačné cvičenie-individuál a skupina
• Kondičný tréning
• Fyzioterapia
• Masáže a rehabilitačné cvičenia,individuálne
• Psychosociálna motivácia,tréning
• Arteterapia
• Dramaterapia
• Ergoterpia
• Muzikoterapia
• Záhradná terapia
• Hipoterapia
• Canisteraia
• Hydroterapia
• A ďalšie...

PREJSŤ HORE